„Nem a mi dolgunk igazságot tenni,
A mi dolgunk: igazabbá lenni.”
Reményik Sándor

Homo Regius Tanácsadó Iroda
Etikai Kódexe


Az Etikai Kódex célja, hogy a Homo Regius Tanácsadó Iroda által foglalkoztatott szakértőkre, alvállalkozókra, munkatársakra vonatkozóan meghatározza azon értékeket, alapvető magatartásnormákat és szabályokat, amelyek biztosítják a Homo Regius működési alapelveinek érvényre jutását.
Az Etikai Kódexben leírtak gyakorlati alkalmazása a szervezeti és a személyi hatály által érintettek számára kötelező.
Saját elhatározás alapján kiterjed a Homo Regius Tanácsadó Iroda valamennyi tevékenységére, továbbá valamennyi alvállalkozójára, alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatársára. Az Etikai Kódex vállalása és annak betartás a szerződéskötés, illetve az együttműködés feltétele.


Az Etikai Kódex előírásai, szabályai, értékei

1. A tanácsadói és képzési szolgáltatás vállalásának előírásai
 • Homo Regius mint cég (továbbiakban alkalmazott a Tanácsadó Iroda megnevezés is), illetve az általa foglalkoztatottak csak olyan feladatra vállalkoznak, amelynek szakszerű és magas szintű elvégzéséhez a szükséges felkészültséggel rendelkeznek.
 • A Tanácsadó Iroda nem vállal közreműködést olyan esetben, amikor tárgyilagosságát bármi befolyásolhatja, vagy ilyen látszat alakulhat ki. Kétes esetben a Tanácsadó Iroda feltárja a tárgyilagosságot befolyásoló körülményeket az ügyfél előtt, és annak döntésétől teszi függővé szolgáltatói közreműködését.
 • Az egyes munkák irányítását, támogatását, ellenőrzését az Iroda olyan személyre bízza, aki az adott területen megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.
 • A Homo Regius - közreműködőként - szakmailag felkészült belső munkatársat, szakértőt, alvállalkozót jelöl ki, vesz igénybe és gondoskodik valamennyi bevont munkatárs feladatra való felkészítéséről és munkájuk ellenőrzéséről.

2. Az ügyféllel való kapcsolat előírásai
 • A Homo Regius ügyfeleinek szakmai érdekeit munkavégzése során a saját érdekei elé helyezi: csak olyan ajánlásokat tesz, amelyek legjobb tudása és a helyzet tárgyilagos megítélése szerint az ügyfél érdekeit szolgálják.
 • A Tanácsadó Iroda sem tudatosan, sem gondatlanságból ügyfelének kárt nem okoz.
 • Az esetleges ügyfélpanaszokat megvizsgálja, és annak jogossága esetén azt orvosolja, megalapozottság hiánya esetén maximális emberi odafigyeléssel próbálja zárni azt.
 • A Tanácsadó Iroda ügyfeleire vonatkozó minden - a tanácsadói és képzési munka során tudomására jutott - információt szigorú titoktartással kezel.
 • A Tanácsadó Iroda nem csábítja el és nem alkalmazza ügyfelének munkatársait. Az alkalmazási moratórium szabálya alóli kivétel az ügyfél vezetőjének egyetértésével történő alkalmazás. A Tanácsadó Iroda ugyanilyen magatartást kér és vár el ügyfeleitől is.
 • Tanácsadó Iroda az ügyféllel való kapcsolat - saját maga által megfogalmazott - szabályairól ügyfelét a szerződéskötés előkészítésekor, az Etikai Kódex átadásával tájékoztatja. Az ügyfél kérésére annak bármely pontját a megkötésre kerülő szerződésben rögzíti.
 • A Tanácsadó Iroda egységes arculatot mutat külső megjelenésében, kommunikációs kultúrájában.

3. Más tanácsadóval való kapcsolat szabályai
 • A Homo Regius tiszteletben tartja a vele piaci versenyben lévő többi tanácsadót, elismeri azok valós erősségeit, munkájuk értékét. Nyitott a velük való általános szakmai együttműködésre, szakmai fórumokon, alkotó műhelyekben való közreműködésre, törekszik a szakma tekintélyének emelésére.
 • Amennyiben ugyanazon ügyfélnél, valamely szempontból kapcsolódó feladaton, másik tanácsadó dolgozik, a Tanácsadó Iroda tudomásul veszi az együttműködési kötelezettséget. Közreműködik az érintkezési pontok meghatározásában, a feladatok elhatárolásában, és az egymás munkájában zavart, vagy hátrányt nem okozó, harmonikus munkavégzés kialakításában.
 • A Tanácsadó Iroda - külön, egyedileg meghatározott megállapodásban rögzített feltételek mellett - nyitott másik tanácsadó céggel való közös munkavégzésre.
 • A Tanácsadó Iroda másik tanácsadó cég munkájának felülvizsgálatát, véleményezését csak annak tudtával vállalja. Ugyanilyen magatartást vár el a szakterületén működő többi tanácsadó cégtől is.

4. Elvállalt munka teljesítésének előírásai
 • A Homo Regius és az ügyfél közötti kapcsolatot minden esetben írásba foglalt szerződés szabályozza, amelynek része az elvégzendő feladat, az együttműködés, a határidő, a teljesítésigazolás feltétele és módja, valamint az ellenszolgáltatás egyértelmű megfogalmazása. Írásos szerződés nélkül tanácsadói munka nem kezdhető el, nem végezhető.
 • A Tanácsadó Iroda törekvése minden elvállalt munkánál, hogy minőségben és tartalomban a szerződésben rögzített elvárások szerint teljesítsen.
 • Tanácsadó Irodánál a tanácsadói és képzési szolgáltatás valamennyi fajtájánál és azok szakaszainál prioritás a szakmai helyesség, mind az alkalmazott módszerek megválasztása, mind a felmérés és kidolgozás részletessége, mind a dokumentáltság, stb. tekintetében. Sem az idő szorításában, sem kapacitáshiány esetén, sem a megrendelői, vagy résztvevői igényesség csökkenése esetén ettől eltérni nem lehet.
 • Tanácsadó Iroda, módszereit nyíltan alkalmazza, nem titkolja el az ügyfél közreműködő munkatársai előtt, erre vonatkozó megállapodás esetén azokat átadja, alkalmazásukra az ügyfél kijelölt munkatársait betanítja.
 • Tanácsadó Iroda - a szakmai helyesség, mint prioritás fenntartása mellett - a szerződésben vállalt ütemezést és határidőket betartja. Szükség esetén többlet erőforrásokat von be, többletköltségeket vállal, az általa végzett munkamennyiség téves becslésének következményét viseli. Esetleges határidőcsúszásokat a lehető legkorábban jelzi ügyfelének, érvényes módosítás annak beleegyezésével történhet, de csak abban az esetben, ha ez a cég iránti bizalmi tőkét nem veszélyezteti. E szabály alól kivétel a mindkét fél által "Vis Major"-nak elfogadott esetek.
 • A Tanácsadó Iroda nyitott a megbízó oldaláról kezdeményezett átütemezésre. Törekszik arra, hogy ennek feltételei, eljárása és pénzügyi terhének viselése az írásos szerződésben előre rögzítésre kerüljenek.
 • A Tanácsadó Iroda - megbízás esetén, megfelelő feltételek biztosítása mellett - vállalja az ajánlásainak megvalósításában való közreműködést.
 • A Tanácsadó Iroda nevében eljárók minden megnyilvánulásuk során a Homo Regius érdekeinek megfelelően járnak el. Óvakodnak a Homo Regius érdekeinek sérelmét eredményező megnyilvánulásoktól.

5. Ellenszolgáltatás rendezésének szabályai
 • El nem végzett munkáért ellenszolgáltatás nem igényelhető.
 • A többletmunkára - mind a szerződéskötésre, illetve módosításra, kiegészítésre, mind a munkavégzésre, mind pedig a teljesítésigazolásra - ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az eredetileg vállalt tanácsadói és képzési szolgáltatásra.

6. Szakértők és alvállalkozók bevonására vonatkozó szabályok
 • A Homo Regius közvetítői munkát nem végez, szakértőt és alvállalkozót, kizárólag az általa megnyert, elvállalt és irányított tanácsadói és képzési szolgáltatási munkára vesz igénybe.
 • A Tanácsadó Iroda az elvállalt szolgáltatásba bevont szakértők és alvállalkozók munkájáért teljes szakmai felelősséget vállal.
 • A Tanácsadó Iroda által az egyes munkákba bevont szakértőkre és alvállalkozókra ugyanazon minőségi, szakmai elvárások vonatkoznak, mint a megbízó és a Tanácsadó Iroda közötti kapcsolatokra.
 • A Tanácsadó Iroda az általa igénybe vett szakértői, alvállalkozói szervezetek vezetőitől elvárja, hogy a Tanácsadó Iroda munkájába bevont munkatársak felé az igénybevett szervezet vezetésének elvárása ugyanaz legyen, mint a Tanácsadó Iroda elvárása saját munkatársai felé, a személyes minőség, a csapatmunka vonatkozásában.
 • Az alvállalkozó kiválasztásánál kizáró ok a jelen Etikai Kódex elfogadásának elutasítása.
 • A Tanácsadó Iroda magára nézve kötelezőnek tartja azt a szabályt, hogy munkatorlódás esetén sem vehet igénybe olyan szakértőt, vagy alvállalkozót, aki a legutolsó minősítés szerint nem felel meg az elvárásoknak.
 • A Tanácsadó Iroda által bevont szakértők és alvállalkozók az adott munka keretében a Homo Regius nevében járnak el, a megállapodásban, vagy szerződésben meghatározott kereteken belül.


7. A személyes minőség, a csapatmunka értékei

A kiváló munkahelyi, projekt légkör alapja a csapatszellem, amely nem létezik személyes minőség nélkül, eredménye pedig a szervezeti kiválóság. Ennek érdekében az Etikai Kódex betartásában érintettek az alábbi értékek szerinti cselekvést tartják magukra nézve követendőnek.

 • Együttműködés, csapatmunka
  Senki nem lehet sikeres együttműködés és csapatmunka vállalása nélkül. Ehhez szükséges a közös cél, a munka során megjelenő nézeteltérések nyílt, építő vállalása, a kitartás, a jókedv, a humor - legyen szó akár tanácsadói projektről, képzésről, vagy ezek hátterét biztosító irodai munkáról. A partnerség alapja az egymás iránti kölcsönös figyelem és tisztelet, lojalitás, megbecsülés, a másik fejlődésének támogatása.

 • Eredményorientáltság
  Az Etikai Kódex hatálya alá tartozóktól elvárt az azonosulás a Homo Regius vezérlőértékeivel, az arculat szerinti megjelenéssel, az általános és üzleti protokoll szabályainak betartásával. A munkavégzés során a "cél - feladat - eredmény" szem előtt tartásával minden munkatárstól megkövetelt az optimális erőforrás- és időgazdálkodás, amelynek alapja a hatékony kommunikáció, a megfelelő priorizáló képesség és a költségérzékenység, valamint az irodai- és adminisztratív rend biztosítása.

 • Folyamatos fejlődés
  A folyamatos fejlődés kiinduló pontja a problémaérzékenység, az újszerű megoldások modellezése, kipróbálása, megvalósítása. Ez csak a szaktudás, a személyes képességek fejlesztésével, a megszerzett tudás és készség gyakorlati alkalmazásával történhet. A folyamatos fejlődés egyik bázisa a Homo Regius szervezeti tudása, az egymástól tanulás lehetőségének kihasználása.

 • Személyes minőség
  A személyes minőség alappillérei a tudás, annak alkalmazása, az önellenőrzés, a személyes felelősségvállalás, a szakmai és emberi tisztesség, amelyek építőkockái a hitelességnek.
8. A vezetőktől elvárt további értékek, magatartás

 • Munkatársak tisztelete, eredményességének támogatása
  A munkatársak szakmai és személyes eredménye különleges tőkeként jelenik meg a Homo Regiusban, így vezetői felelősség ennek őrzése, erősítése, fejlesztése. A munkatársakkal szemben felállított követelmények tartalmazzanak szakmai, emberi kihívást, de ne szakadjanak el a realitásoktól. A munkatársak teljesítményének támogatása legyen következetes és rendszeres. Az emberi méltóság biztosítása a munkakörnyezetben minden vezető felelőssége.

 • Vezetői példamutatás
  Valamennyi vezetőtől elvárt a példamutatás a stratégiai gondolkodásban és cselekvésben, a kívánatos szervezeti kultúra képviseletében, a széles alapokon nyugvó szakmai és vezetői tudásban, a szorgalomban, a kitartásban, a megújulási képességben, kudarctűrésben, szükség esetén saját véleményének felülbírálási készségében.

Pilisszántó, 2009. január 1.Hegedűs Márta
ügyvezető igazgató